Fandom

Digimon Wiki

เอ็กซามอน

716pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

เอ็กซามอน เป็นหนึ่งในรอยัลไนท์ เกิดจากการรวมร่างของ เบรกดรามอน และ สเลเยอร์ดรามอน

Also on Fandom

Random Wiki