Fandom

Digimon Wiki

ทะเลสาปตามังกร

805pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Dragon Eye Lake (竜の目の湖 Ryuu no Me no Mizuumi, also Dragon's Lake) หรือทะเลสอปตามังกร เป็นทะเลสาปที่อยู่ห่างออกไปจากเมืองไฟล์ ในอยู่เกาะไฟล์

คำบรรยายEdit

  • ทะเลสาปนี้เป็นที่อยู่อาศัยของซีดรามอน ตลอดหน้าร้อนแห่งนี้ซีดรามอนมักจะเอาหางพาดเกอยหาดเหมือนนอนผ้าห้มในเวลานอน ใครอยากเรียกซีดรามอน ต้องใช้คลุ่ยแห่งความเป็นเพื่อนหรือตกปลาเพื่อเป็นสัญญานว่าเรียกหา หากซีดรามอนกินเบ็ตตกปลาเค้าก็จะโผล่ขึ้นมา

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki